فایل رایگان حماسه پردازي دردوشنبه هاي آبي ماه محمد رضا کاتب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حماسه پردازي دردوشنبه هاي آبي ماه محمد رضا کاتب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

ادبیات دا ستانی جنگ در ایران مقوله نوظهوری ا ست که بعد از جنگ تحمیلی عراق نمود یافته است . به همین جهت ادبیات جنگ را با معیارهای گوناگون می توان طبقه بندی کرد اما در این جستار به بررسی عناصر حماسی مهم در یکی از رمانهای برگزیده دفاع مقدس در آخرده ه هفتاد یعنی دوشنبه های آبی ماه از محمد رضا کاتب پرداخته می شود. براساس این جستار که روشی تحلیلی –توصیفی دارد؛ مهم ترین ویژگی سبکی رمان دوشنبه های آبی ماه ،از حیث درون مایه و محتوا عبارت است از صحنه پردازی با تلفیق برج سته ترین عنا صر حما سی5 منظومه هاو شاهنامه ها از قبیل :بیان مو ضوعات کوچک در دل موضوعات بزرگ ،بهره گیری از ابزار جنگی برای توصیف طبیعت ،تشبیه ابزارهای جنگی به انسان ؛توصیف خصال پهلوانیت رزمندگان؛تجلی روح ملی؛ارزش ذهنی؛ نماینده عقاید مردم بودن؛قدرت فردی شکست ناپذیر؛هم مرزی با تاریخ؛ تعلق به نوع بشر؛ مقابله با ضد قهرمان ؛تشویق و تشجیع به مبارزه؛بیزاری از زندگی شهری؛ترسیم صحنه پیروزی رزمندگان؛ایثار؛ترسیم صحنه های خداحافظی؛توصیف ابزار جنگی،به سخره گرفتن مرگ.

لینک کمکی