فایل رایگان خوانش جلوه هايي از مباني ساختاري و محتوايي کتاب عربي (نمونه موردي کتاب پايه نهم درس هفتم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان خوانش جلوه هايي از مباني ساختاري و محتوايي کتاب عربي (نمونه موردي کتاب پايه نهم درس هفتم) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

کتاب درسی یکی از ابزارهای مهم تعلیم در نظام آموزش و پرورش ایران میباشد، و یکی از این کتابها در پایهی متوسطه به دلیل پیوند ناگسستنی میان زبان عربی و فارسی و دین و فرهنگ ایرانیان، درس عربی است. در این مقاله، کتاب عربی پایه ی نهم به ویژه درس هفتم در چهار سطح بررسی میشود. در بخش اول ویژگیهای ظاهری و نگارشی حتی الامکان بررسی شده و نکات قوت و ضعف آن نیز بیان شده است. بخش دوم به بررسی ویژگیهای ساختاری و محتوایی در حیطه ی قواعد و متن و ترجمه و غیره پرداخته است و از حیث ارزش گذاری و توالی و اعتبار و غیره بدان ها اهتمام گمارده است. بخش سوم به بررسی ارتباط عمودی و افقی برای دریافت رابطه ی میان اجزای مختلف درس هفتم و کل کتاب و نشان دادن عدم پراکندگی میپردازد، بخش چهارم نیز به ویژگیهای روانشناختی و میزان علاقه مندی و ارتباط دانشآموز و کتاب و معلم اختصاص دارد. و در هر بخش علاوه بر ذکر موارد مربوطه پیشنهادهایی نیز برای بهتر ارائه شدن کتاب داده شده است.

لینک کمکی