فایل رایگان مقاله کاربرد پلي‌مورفيسم تک نوکلئوتيدي (SNP) به عنوان يک نشانگر مولکولي در بررسي تنوع ژنتيکي جمعيت‌هاي آبزيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله کاربرد پلي‌مورفيسم تک نوکلئوتيدي (SNP) به عنوان يک نشانگر مولکولي در بررسي تنوع ژنتيکي جمعيت‌هاي آبزيان :


تعداد صفحات : 12

تنوع ژنتیکی یکی از ویژگی های مهم و ضروری هر جمعیت برای بقای آن می باشد. مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های مختلف آبزیان به منظور حفاظت، پایداری و مدیریت ذخایر آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براساس مطالعات انجام شده در سال های گذشته، نشانگرهای مولکولی ثابت کرده اند که می توانند به عنوان شاخص های مؤثر در بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های آبزیان استفاده شوند. از اینرو لزوم بررسی تغییرات ژنتیکی در گونه های مختلف آبزی باعث شده است تا نشانگرهای مولکولی به طور گسترده در بسیاری از مطالعات اکولوژیکی مورد استفاده قرار گیرند. مطالعه حاضر به منظور بررسی نقش نشانگرهای مولکولی به ویژه پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (SNP) در مطالعه تنوع ژنتیکی آبزیان صورت گرفته است. یافته های ارائه شده می توانند جهت حفاظت و مدیریت پایدار ذخایر آبزیان در علوم شیلات و آبزی پروری بسیار ارزشمند باشند.

لینک کمکی