فایل رایگان مقاله اثربخشي آموزش پيش از ازدواج به شيوه سيمبيس (SYMBIS) بر باورهاي ارتباطي زوجين نامزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثربخشي آموزش پيش از ازدواج به شيوه سيمبيس (SYMBIS) بر باورهاي ارتباطي زوجين نامزد :


تعداد صفحات : 16

دوران نامزدی و سال‌های اول ازدواج از مقاطع مهم چرخه زندگی خانوادگی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش SYMBIS بر باورهای ارتباطی زوجین نامزد بود. این تحقیق آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه گنترل بود. جامعه آماری شامل زوجین در آستانه ازدواج مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی بودند که در بازه زمانی مهر ماه تا آذر ماه 1396 به مرکز مشاوره مراجعه کردند. از بین آنها 20 زوج انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) گمارده شدند. گروه آزمایش مداخله هفتگی را به شکل گروهی در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت کردند. هر دو گروه در سه مرحله‌ی پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، سیاهه باورهای ارتباطی را تکمیل کردند. یافته‌ها تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در نمره کل باورهای ارتباطی (23/63F = ، 001/0p = ) و مؤلفه‌های تخریب‌کنندگی مخالف (40/34 F = ، 001/0p = )، باور به تغییرناپذیری همسر (73/27F = ، 001/0p = )، توقع و انتظار ذهن‌خوانی (31/46 F = ، 001/0p = )، کمال‌گرایی جنسی (10/23 F = ، 001/0p = ) و باور درباره ناهمسانی جنسی (58/29 F = ، 001/0p = ) در مرحله پس‌آزمون و پیگیری را نشان داد. بر پایه یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که غنی‌سازی پیش از ازدواج به روش SYMBIS یک روش فراخور برای کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین نامزد در آستانه ازدواج است.

لینک کمکی