فایل رایگان مقاله رضايت‌مندي خانواده‌ها از عملکرد آسايشگاه‌هاي معلولان شهر مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله رضايت‌مندي خانواده‌ها از عملکرد آسايشگاه‌هاي معلولان شهر مشهد :


تعداد صفحات : 20

این پژوهش عوامل مرتبط با میزان رضایت مندی خانواده های معلولان از عملکرد آسایشگاه های معلولان شهر مشهد را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه با رویکرد کمی و به روش پیمایش انجام شده و 401 خانواده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. در این پژوهش از نظریه‌ مازلو استفاده شده است. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T و تحلیل واریانس انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهند که متغیر تعداد فرزندان معلول خانواده رابطه معناداری با رضایت خانواده دارد. بین رضایت‌مندی خانواده‌های معلولان از آسایشگاه با جنسیت معلول، نوع معلولیت، شدت معلولیت، نوع مرکز، و تناسب شهریه با خدمات ارائه ‌شده تفاوت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی