فایل رایگان مقاله نقش آموزش در کاهش آسيب‌هاي ناشي از استفاده فضاي مجازي در دانش‌آموزان دختر دبيرستان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقش آموزش در کاهش آسيب‌هاي ناشي از استفاده فضاي مجازي در دانش‌آموزان دختر دبيرستان تهران :


تعداد صفحات : 24

هدف از پژوهش حاضر «بررسی نقش آموزش در کاهش آسیب های ناشی از استفاده فضای مجازی در دانش آموزان دختر دبیرستانی در منطقه 5 آموزش و پرورش تهران» به روش نیمه آزمایشی و در قالب طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه حاضر را دانش آموزان دختر دبیرستانی در منطقه 5 آموزش و پرورش تهران که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 دانش آموز در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. استفاده از محیط مجازی در 6 هفته ( هر هفته به مدت 60 دقیقه) آموزش داده شد و از پرسشنامه کاهش آسیب های اجتماعی در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 82/. بدست آمد. جهت تحلیل داده از آزمون کوواریانس استفاده شد. نتایج آزمون حاکی از آن بود که آموزش استفاده از محیط مجازی در موجب کاهش نارضایتی های خانوادگی، اعتیاد به اینترنت، تعارض ارزش ها، انزوای اجتماعی، و افسردگی دانش آموزان شده است. به طور کلی اجرای برنامه آموزش موجب کاهش آسیب های فضای مجازی در بین دانش آموزان شده است.

لینک کمکی