فایل رایگان مقاله بررسي تاثير پايگاه اجتماعي – اقتصادي بر مشارکت سياسي زنان در شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تاثير پايگاه اجتماعي – اقتصادي بر مشارکت سياسي زنان در شهر اهواز :


تعداد صفحات : 41

هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی برمشارکت سیاسی زنان شهر اهواز است که از دیدگا ه های جامعه شناختی مربوط به مشارکت سیاسی استفاده شد. این پژوهش به صورت پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی زنان 18تا 64 سال شهر اهواز، که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. از لحاظ زمانی این پژوهش در سال 1396-1395 اجرا شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مستقل پژوهش (درآمد فرد و والدین، تحصیلات فرد و والدین، شغل فرد و والدین، وضعیت مسکن و طبقه اجتماعی) با متغیر وابسته ( مشارکت سیاسی ) رابطه معناداری دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نشان می دهد که بیشترین تأثیر را بر متغیر و ابسته متغیر طبقه اجتماعی و کمترین تأثیر را متغیر میزان تحصیلات فرد و والدین داشته است. در مجموع متغیر های مستقل پژوهش 4/7 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده اند و 6/92 در صد از واریانس تبیین نشده متعلق به متغیر هایی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار نگرفته اند.

لینک کمکی