فایل رایگان مقاله تاثيرآموزش مراقبت هاي تسکيني بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثيرآموزش مراقبت هاي تسکيني بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان :


تعداد صفحات : 10

مقدمه: با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در ایران و تاثیر آن بر کیفیت زندگی افراد مبتلا، مطالعه حاضر با هدف ' فایل رایگان مقاله تاثيرآموزش مراقبت هاي تسکيني بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان ' انجام شد.
روش: در این کارآزمایی بالینی 46 نفر از مبتلایان به سرطان پستان به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه کنترل مراقبت روتین و گروه مداخله علاوه بر این مراقبت ، آموزش 4 هفته ای طراحی شده را دریافت کردند. پرسشنامه کیفیت زندگی میسولا قبل ، بلافاصله بعد و یک ماه بعد از مداخله برای هر دو گروه تکمیل شد. آنالیز اطلاعات با استفاده از آزمون تی مستقل، کای دو، تی زوج با نرم افزار SPSS نسخه 23 صورت گرفت.
یافته ها: میانگین نمرات کیفیت زندگی بیماران گروه مداخله قبل و بعد از مداخله دارای اختلاف معنادار آماری (003/0 = P) و در گروه کنترل این تفاوت معنادار نبوده است(67/0 = P). همچنین میانگین نمرات کیفیت زندگی بیماران دو گروه مداخله و کنترل بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری وجود داشت (0001/0 >P).
نتیجه گیری: آموزش مراقبت های تسکینی میتواندکیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان را بهبود بخشد، لذا تا ارائه سیستماتیک وجامع این مراقبت ها می توان با آموزش آنها با تاکید بر محوریت نقش بیمار، به بهبود کیفیت زندگی این افراد کمک کرد.

لینک کمکی