فایل رایگان مقاله همبستگي رشد پس از سانحه با سواد سلامت در بيماران مبتلا به سرطان، يک مطالعه مقطعي در تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله همبستگي رشد پس از سانحه با سواد سلامت در بيماران مبتلا به سرطان، يک مطالعه مقطعي در تهران :


تعداد صفحات : 12

مقدمه: رشد پس از سانحه، به تغییرات شخصی و روان‌شناختی مثبتی گفته می‌شود که پس از وقوع یک حادثه‌ ایجادشده و نتیجه‌ی مبارزه فرد علیه حادثه‌ی استرس‌زا می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی همبستگی بین رشد پس از سانحه باسواد سلامت در بیماران مبتلابه سرطان در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت پذیرفت.
روش: در این پژوهش توصیفی همبستگی ، 384 نفر از بیماران بستری مبتلابه سرطان در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های سواد سلامت و رشد پس از سانحه بود که روایی و پایایی آن‌ها تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و آزمون‌های T مستقل، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS 22 استفاده شد.
یافته ها: کمترین و بیشترین میانگین نمرات رشد پس از سانحه به ترتیب مربوط به ابعاد موقعیت‌های جدید(2.04) و تغییرات معنوی (3.84) بود. همچنین کمترین و بیشترین میانگین نمرات سواد سلامت به ترتیب مربوط به حیطه خواندن (2.99) و حیطه درک (4.06) بوده است. میانگین کلی نمرات رشد پس از سانحه و سواد سلامت به ترتیب 3.1 و 3.68 به دست آمد. بین رشد پس از سانحه و سواد سلامت در بیماران مبتلابه سرطان همبستگی مثبت وجود داشت.
نتیجه گیری: به دلیل وجود همبستگی بین رشد پس از سانحه و سواد سلامت ضروری است با ارائه کمی و کیفی برنامه‌های مشاوره و افزایش کیفیت خدمات درمانی و بهبود ارتباط بیمار-ارائه دهنده زمینه مناسبی برای بیماران فراهم نمود تا بهتر شرایط خود را درک نموده و با آن سازگار شوند.

لینک کمکی