فایل رایگان مقاله ارتباط بين کسر دفعي ادراري آميلاز و رد حاد پيوند کليه در کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارتباط بين کسر دفعي ادراري آميلاز و رد حاد پيوند کليه در کودکان :


تعداد صفحات : 8

زمینه و هدف: در افراد مبتلا به نارسایی کلیه، آمیلاز خون افزایش و کسر دفعی آن کاهش می‌یابد. از کسر دفعی آمیلاز می‌توان به‌عنوان راه تشخیص در افراد مبتلا به رد حال پیوند کلیه استفاده کرد. در این مطالعه به بررسی فایل رایگان مقاله ارتباط بين کسر دفعي ادراري آميلاز و رد حاد پيوند کليه در کودکان پرداخته شد.
روش بررسی: در این مطالعه مورد - شاهدی، فاکتورهای آمیلاز خون، ادرار و کراتینین خون و ادرار در کودکان پیوندی که در مرحله رد حاد پیوند نبودند (30 بیمار) و کودکان در مرحله رد حاد پیوند (30 بیمار)، اندازه‌گیری و کسر دفعی آمیلاز در آن‌ها تعیین گردید. جهت رد انسداد ناشی از دستکاری جراحی، از سونوگرافی کلیه و مجاری ادرار استفاده شد. به‌منظور رد مسمومیت با سیکلوسپورین و عفونت ادراری (فاکتورهای تشخیص افتراقی رد حال پیوند) به‌ترتیب سطح سیکلوسپورین سرم و CRP ادرار اندازه‌گیری شد. داده‌ها به کمک آزمون تی‌تست و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در کودکان دچار رد حاد پیوند کلیه، متغیرهای کراتینین ادراری (5/5±1/20 در برابر 7/4±9/15، 002/0p=)، آمیلاز ادراری (6/376±9/744 در برابر 3/218±8/584، 049/0p=) و کسر دفعی آمیلاز (4/118±7/238 در برابر 5/2±112/96، 001/0p) نسبت به گروه فاقد رد پیوند، به‌طور معنی‌داری بالاتر بود. براساس آنالیز رگرسیون لجستیک، از بین متغیرهای قابل‌اندازه‌گیری تنها کسر دفعی آمیلاز و کراتینین ادرار توانست رد پیوند کلیه را به‌طور مستقل پیش‌بینی کند.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد می‌توان با بررسی دقیق کراتینین ادرار و کسر دفعی آمیلاز، احتمال رد حاد پیوند کلیه را در کودکان پیش‌بینی کرد.

لینک کمکی