فایل رایگان مقاله همبستگي بين آنتي‌اکسيدان‌هاي دريافتي از غذا و پارامترهاي اسپرمي در مردان نابارور مبتلا به اليگواسپرمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله همبستگي بين آنتي‌اکسيدان‌هاي دريافتي از غذا و پارامترهاي اسپرمي در مردان نابارور مبتلا به اليگواسپرمي :


تعداد صفحات : 13

زمینه و هدف: ناباروری، ازجمله اختلالاتی است که شیوع آن رو به افزایش است و عوامل متعددی همراه با کاهش کیفیت اسپرم می‌توانند نقش مهمی در ایجاد این اختلال ایفا کنند. هدف از انجام این مطالعه تعیین همبستگی بین دریافت آنتی‌اکسیدان‌های رژیم غذایی و کیفیت اسپرم در مردان نابارور مبتلا به الیگواسپرمی بود.
روش بررسی: این مطالعه به روش مقطعی بر روی 175 مرد مبتلا به ناباروری الیگواسپرمی در مرکز ناباروری اصفهان (سال 1396) انجام شد. در این مطالعه برای ارزیابی دریافت غذایی افراد از یک پرسشنامه بسامد خوراکی که روایی آن تأیید شده بود، استفاده گردید. نمونه اسپرم با رعایت عدم رابطه جنسی، به مدت سه روز جمع‌آوری شد و برای اطمینان بیشتر، از افراد 2 نمونه گرفته شد. پارامترهای اسپرم (غلظت، تحرک، تعداد و شکل اسپرم) طبق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی و کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه میانگین سن افراد، 19/32 سال بود. میانگین وزن و شاخص توده‌بدنی افراد مورد بررسی به ترتیب 28/85 کیلوگرم و 80/26 کیلوگرم برمترمربع برآورد شد. بین مصرف بتا-کاروتن و ویتامین C باDFI ، ارتباط معنی‌دار معکوسی یافت نشد. همچنین بین دریافت لوتئین و بتا-کریپتوگزانتین با تعداد و غلظت اسپرم، ارتباط معنی‌داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد یک همبستگی معکوس بین برخی از آنتی‌اکسیدان‌های دریافتی و پارامترهای اسپرمی مرتبط وجود دارد؛ بنابراین برای بررسی بیشتر، تحقیقات وسیع‌تری با جامعه هدف بالاتر نیاز است.

لینک کمکی