فایل رایگان مقاله تأثير عصاره هيدروالکلي تاماريکس ديوکا بر تغييرات هيستوپاتولوژيک کبد در موش‌هاي صحرايي تغذيه‌شده با جيره پرچرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثير عصاره هيدروالکلي تاماريکس ديوکا بر تغييرات هيستوپاتولوژيک کبد در موش‌هاي صحرايي تغذيه‌شده با جيره پرچرب :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: تاماریکس دیوکا، گیاه دارویی منطقه بلوچستان است که اثرات آنتی‌اکسیدان و ضددیابتی دارد. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر عصاره هیدروالکلی این گیاه بر آسیب کبدی ناشی از جیره پرچرب انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 30 سر موش صحرایی نر ویستار به‌طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول یا گروه کنترل با جیره عادی تغذیه شدند؛ گروه دوم (گروه هیپرلیپیدمیک) به مدت یک‌ماه با جیره حاوی چربی بالا تغذیه شدند و به گروه سوم به مدت یک‌ماه، رژیم پرچرب داده شد. در ادامه، عصاره تاماریکس دیوکا را با دوز 200 میلی‌گرم برکیلوگرم به‌صورت خوراکی به مدت یک‌ماه دریافت کردند. در آخر دوره، از قلب رت‌ها جهت اندازه‌گیری آنزیم‌های کبدی، کلسترول و تری‌گلیسرید سرم، خونگیری به‌عمل آمد. نمونه‌های بافتی کبد پس از آسان‌کشی و رنگ‌آمیزی با هماتوکسیلین & ائوزین، به‌وسیله میکروسکوپ نوری بررسی شدند.
یافته‌ها: تجویز عصاره تاماریکس دیوکا (با دوز 200 میلی‌گرم برکیلوگرم در وزن بدن) باعث کاهش معنی‌دار سطح کلسترول و تری‌گلیسرید سرم در مقایسه با گروه هیپرلیپیدمیک بدون درمان شد (001/0p). همچنین تیمار با عصاره تاماریکس دیوکا، سطح آنزیم‌های کبدی آسپارتات ترانس آمینار (AST) و آلانین ترانس آمیناز (ALT) را نسبت به گروه هیپرلیپیدمیک بدون درمان، به‌طور معنی‌داری کاهش داد (01/0p). در بررسی هیستوپاتولوژی، تجمع چربی در گروه تحت درمان با تاماریکس دیوکا نسبت به گروه هیپرلیپیدمیک بدون درمان کمتر بود.

نتیجه‌گیری: تجویز عصاره هیدروالکلی تاماریکس دیوکا می‌تواند آسیب‌ ناشی از تغذیه با جیره پرچرب را کاهش دهد.

لینک کمکی