فایل رایگان مقاله اثر سيليسيم بر برخي ويژگي‌هاي ريحان بنفش در تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثر سيليسيم بر برخي ويژگي‌هاي ريحان بنفش در تنش خشکي :


تعداد صفحات : 13

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف سیلیسیم بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و ریخت‌شناسی گیاه ریحان بنفش در شرایط تنش خشکی در گلخانه بود. بدین منظور آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل تنش خشکی در چهار سطح (100، 75، 50 و 25% آبیاری کامل) و سیلیسیم با سه سطح (5/1، 1، صفر میلی مولار) در نظر گرفته شد. نتیجه‌ها نشان داد که ارتفاع، تعداد برگ، وزن خشک اندام هوایی، طول ریشه، حجم ریشه، وزن خشک ریشه و کلروفیل کل، a و b در گیاه ریحان با اعمال تنش خشکی کاهش معنی‌داری داشت (P). کاربرد هر دو غلظت سیلیسیم به‌ویژه غلظت 1 میلی مولار مقدار خسارت حاصل از تنش خشکی بر ریحان بنفش را در مقایسه با استفاده نکردن از این ماده به‌طور معنی‌داری کاهش داد. به‌طور کلی نتیجه‌های این پژوهش بیانگر نقش مثبت سیلیسیم در کاهش اثرهای ناشی از تنش خشکی بر گیاه مورد بررسی بود.

لینک کمکی