فایل رایگان مقاله اثر دوره‌هاي مختلف چينه ‌‌سرمايي بر شکستن خفتگي بذر کيوي‌ رقم‌ هايوارد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثر دوره‌هاي مختلف چينه ‌‌سرمايي بر شکستن خفتگي بذر کيوي‌ رقم‌ هايوارد :


تعداد صفحات : 16

کیوی‌ یک تاک چوبی با رشد زیاد و خزان‌دار است که می‌تواند به چندین روش افزایش یابد. با این وجود، گیاهچه‌ها دارای سیستم ریشه‌دهی قوی و گسترده‌تری از قلمه‌ها هستند. هدف از انجام این پژوهش دستیابی به یک روش ساده و عملی برای کشاورزان برای افزایش درصد تنژگی بذرهای کیوی‌‌ رقم هایوارد بود. این پژوهش با پنج تیمار چینه ‌‌سرمایی (2، 3، 4، 5 و 6 هفته) در دمای 4 درجه سلسیوس با سه تکرار در پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری واقع در شهرستان رامسر انجام گرفت. نتیجه‌ها نشان داد که ویژگی‌های رویشی گیاهچه‌ها مانند طول ساقه‌چه، طول گیاهچه و هم‌چنین تعداد گیاهچه‌ها با یک برگ حقیقی در بین تیمارهای چینه ‌‌سرمایی اختلاف معنی‌داری داشت. در آزمایش تترازولیوم میانگین درصد بذرهای زنده 22/72% محاسبه شد. در تیمار بدون چینه ‌‌سرمایی هیچ بذری تا پایان آزمایش نتنژید، اما بذرهایی که چینه ‌‌سرمایی دریافت کردند بین 00/16 تا 78/39% در تیمارهای مختلف تنژگی نشان دادند. بیش‌ترین سرعت تنژگی (67/%2)، شاخص تنژگی بذر (96/18)، شاخص بنیه بذر (52/1935)، میانگین تنژگی روزانه (17/1 بذر در روز) و ارزش تنژگی (58/1) و ارزش بیشینه (13/1) در تیمار 4 هفته چینه ‌‌سرمایی مشاهده شد. بنابراین، بذرهای کیوی هایوارد برای شکستن خفتگی و رسیدن به بیشینه تنژگی به 4 هفته چینه ‌‌سرمایی نیاز دارند.

لینک کمکی