فایل رایگان مقاله اثربخشي خودگفتاري بر مولفه هاي شناختي و فيزيولوژيک اضطراب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثربخشي خودگفتاري بر مولفه هاي شناختي و فيزيولوژيک اضطراب :


تعداد صفحات : 10

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر خود گفتاری بر پاسخ های روان‌شناختی و فیزیولوژیک اضطراب رقابتی تکواندوکاران نخبه است. روش: 33 تکواندوکار نخبه مرد به‌صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه کنترل(16 نفر) و آزمایش(14 نفر) تقسیم شدند. در پیش آزمون(رقابت اول) مولفه های شناختی اضطراب رقابتی(اضطراب شناختی، اعتمادبه‌نفس و اضطراب جسمانی) و مولفه فیزیولوژیکی کورتیزول بزاقی هر دو گروه اندازه گیری شد. گروه آزمایش، 10 جلسه تمرین خود گفتاری و گروه کنترل، تنها تمرین بدنی انجام دادند. پس از مداخله خود گفتاری، پسآزمون(رقابت دوم) گرفته شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره، استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد، اضطراب شناختی و جسمانی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، کاهش و اعتمادبهنفس، افزایش یافت. میزان کورتیزول بزاقی نسبت به گروه کنترل در پسآزمون، کاهش معنادار داشت. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود از خودگفتاری برای کاهش مولفه های شناختی و فیزیولوژیکی اضطراب رقابتی استفاده شود.

لینک کمکی