فایل رایگان مقاله بررسي سهم معناداري مؤلفه‌هاي تعهد زناشويي با عملکرد جنسي در دانشجويان متأهل زن دانشگاه منابع طبيعي گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي سهم معناداري مؤلفه‌هاي تعهد زناشويي با عملکرد جنسي در دانشجويان متأهل زن دانشگاه منابع طبيعي گرگان :


تعداد صفحات : 24

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مؤلفه‌های تعهد زناشویی با عملکرد جنسی دانشجویان زن متأهل دانشگاه منابع طبیعی گرگان می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان زن متأهل دانشگاه منابع طبیعی گرگان است که بر طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 140 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده‌شده است. این پژوهش از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است. برای سنجش متغیرهای موردمطالعه در این تحقیق، پرسشنامه‌های تعهد زناشویی و عملکرد جنسی مورداستفاده قرار گرفت. پرسشنامه‌ها در بین آن‌ها توزیع و سپس جمع‌آوری گردید. در این تحقیق نتایج رگرسیون چندگانه نشان که تعهد زناشویی سهم معناداری در پیش‌بینی این متغیر دارد از بین مؤلفه‌های تعهد زناشویی، مؤلفه تعهد به ازدواج سهم معناداری در پیش‌بینی عملکرد جنسی دانشجویان دارا بود درحالی‌که دو مؤلفه دیگر سهم معناداری نداشتند.

لینک کمکی