فایل رایگان مقاله پيش‌بيني تعارضات زناشويي بر اساس شيوه‌هاي فرزندپروري، ويژگي‌هاي شخصيتي و سبک‌هاي دل‌بستگي زنان شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله پيش‌بيني تعارضات زناشويي بر اساس شيوه‌هاي فرزندپروري، ويژگي‌هاي شخصيتي و سبک‌هاي دل‌بستگي زنان شهر کرمانشاه :


تعداد صفحات : 30

هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس شیوه‌های فرزندپروری، ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دل‌بستگی زنان شهر کرمانشاه است. پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه در سال 1398-1397 تشکیل می‌دهد. نمونه موردنظر در پژوهش حاضر مطابق با جدول مورگان 120 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از مراکز مشاوره زندگی، روان یاران، هاتف و حامی انتخاب شدند و با کسب رضایت از آن دسته از زنانی که حاضر به همکاری در پژوهش بودند به پرسشنامه‌های شیوه‌های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا، سبک های دل‌بستگی کولینز و رید و تعارضات زناشویی پاسخ دادند. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که مؤلفه‌های شیوه‌های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی و سبک های دل‌بستگی توانایی پیش بینی تعارضات زناشویی را دارند. همچنین مؤلفه‌های شیوه‌های فرزندپروری، ویژگی ه ای شخصیتی و سبک های دل‌بستگی با مؤلفه‌های تعارض زناشویی رابطه ی معنادار دارند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت که شیوه‌های فرزندپروری، ویژگی ه ای شخصیتی و سبک های دل‌بستگی از مؤلفه های مؤثر و مرتبط با تعارض زناشویی هستند که این نکته می تواند در مراکز مشاوره خانواده موردتوجه قرار گیرد.

لینک کمکی