فایل رایگان مقاله تأثيراستفاده‌ازشبيه‌سازآموزشي درکيفيت يادگيري فراگيران رانندگي درمحيط مجازي (مطالعه موردي:شبيه‌ساز آموزشي مرکزآموزشهاي تخصصي راهبران قطارمتروي تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثيراستفاده‌ازشبيه‌سازآموزشي درکيفيت يادگيري فراگيران رانندگي درمحيط مجازي (مطالعه موردي:شبيه‌ساز آموزشي مرکزآموزشهاي تخصصي راهبران قطارمتروي تهران) :


تعداد صفحات : 34

با توسعه کاربردهای فن‌آوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند، امکانی برای فراگیران راهبری قطار فراهم شده است که بتوانند فرایند یادگیری و آموختن مهارت‌های حرفه‌ای را در فضای مجازی تجربه نمایند. شبیه‌سازهای آموزشی؛ در محیط‌های مجازی به شبیه‌سازی شرایط عادی یا مخاطره‌آمیز نظیر: بروز سوانح، حوادث ریلی و سایر اختلالات خطوط شبکه ریلی می‌پردازند. این پژوهش با هدف بررسی نقش استفاده از شبیه‌ساز آموزشی در کیفیت یادگیری فراگیران راهبری قطار و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن در مراکز آموزش‌های تخصصی صنعت حمل و نقل ریلی درون شهری انجام شده است. در ادامه تحقیق نیز وضعیت موجود در بخش شبیه‌ساز آموزشی مرکز آموزش‌های تخصصی متروی تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است تا میزان سودمندی این ابزار در بهبود کیفیت تعیین گردد. روش پژوهش در این تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن متشکل از مدرسان، کادر آموزشی، مدیران و فراگیران مرکز آموزش‌های تخصصی راهبری قطار در متروی تهران به تعداد 254 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 131 نفر تعیین شد. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته و به صورت بسته پاسخ، جمع آوری و اطلاعات حاصل از آن نیز با استفاده از آزمون کای دو تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از شبیه‌ساز آموزشی در بهبود کیفیت یادگیری فراگیران راهبری تأثیر مثبت دارد و توسعه استفاده از آن در سایر مراکز آموزش حرفه‌ای در شهرهای مختلف کشور می‌تواند ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی راهبران قطار منجر شود.

لینک کمکی