فایل رایگان مقاله بررسي تاثيرآموزش‌هاي ضمن خدمت بر توانمندسازي کارکنان (آموزش فني و حرفه‌اي استان چهارمحال و بختياري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تاثيرآموزش‌هاي ضمن خدمت بر توانمندسازي کارکنان (آموزش فني و حرفه‌اي استان چهارمحال و بختياري) :


تعداد صفحات : 24

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان آموزش فنی و حرفه‌ای استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی هست که دیدگاه کارکنان و مدیران آموزش فنی حرفه‌ای استان چهارمحال و بختیاری در ارتباط با تأثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان را ارزیابی می‌کند. که با اجرای پرسش‌نامه و نظر‌سنجی از مدیران و کارکنان نتایج به‌دست‌آمده بدون دخل و تصرف بیان‌شده است. بنابراین، این پژوهش ازنظر هدف، تحقیق کاربردی بوده و ازنظر گردآوری و تحلیل داده‌ها روش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی سال92- 91 آموزش فنی و حرفه‌ای استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 110 نفر می‌باشد که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 86 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش مطالعه کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه استفاده شد. پرسش‌نامه برای سنجش پنج مؤلفه توانمندسازی شامل خود اثربخشی، خودسامانی، معناداری، تأثیر و اعتماد با 20 گویه بر مبنای طیف لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم درجه‌بندی، طراحی و در اختیار نمونه‌های پژوهش قرار گرفت. بر اساس یافته‌های این پژوهش، دوره‌های آموزش ضمن خدمت تأثیر معنی‌داری بر توانمندسازی کارکنان این سازمان داشته است.

لینک کمکی