فایل رایگان مقاله اعتباريابي و هنجاريابي پرسشنامه اشتياق در ورزشکاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اعتباريابي و هنجاريابي پرسشنامه اشتياق در ورزشکاران :


تعداد صفحات : 12

زمینه: از جمله عوامل مهم که می‌توان آن را مهم‌ترین عامل درونی و یا بیرونی یک ورزشکار در دست‌یابی به هدف و بروز رفتارهای مختلف دانست، عامل انگیزه و اشتیاق است. هدف: هدف از تحقیق حاضر، هنجاریابی پرسشنامه اشتیاق در جامعه ورزشی است. روش: جامعه آماری در این مطالعه، ورزشکاران یکی از لیگ‌های فوتسال، والیبال، بسکتبال، واترپلو است. برای بررسی داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی تأییدی و جهت جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه اشتیاق والراند (2003) با سه عامل اشتیاق افراطی (6 سؤال)، اشتیاق هماهنگ (6 سؤال) و معیار اشتیاق (5 سؤال) استفاده شده است. در مجموع 250 پرسشنامه توزیع و در نهایت 200 پرسشنامه صحیح مورد تجزیه‌وتحلیل نهایی قرار گرفت. برای نرم‌سازی پرسشنامه‌ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و از نرم‌افزار لیزرل استفاده‌ شده است. یافته‌ها: یافته‌های به‌دست‌آمده قابلیت اعتبار پرسشنامه را تأیید کرد. نتایج پژوهش نشان داد، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای سنجش اشتیاق در میان ورزشکاران است. همچنین، دیگر یافته‌ها نشان داد، اشتیاق هماهنگ اولویت اول و اشتیاق افراطی در ورزش دارای اولویت دوم است؛ نتیجه‌گیری: بنابراین، پیشنهاد می‌شود، پژوهشگران در پژوهش‌های آینده به استفاده از این پرسشنامه در نمونه‌های مختلف و بزرگ‌تر بپردازند.

لینک کمکی