فایل رایگان مقاله کيفيت روابط بين‌فردي بر‌اساس بخشش خود، بخشش ديگران و بخشش موقعيت‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله کيفيت روابط بين‌فردي بر‌اساس بخشش خود، بخشش ديگران و بخشش موقعيت‌ها :


تعداد صفحات : 12

زمینه: بخشش در روابط به‌عنوان عامل بهبود دهنده کیفیت روابط بین فردی شناخته می‌شود. با این حال، سؤال این است که آیا تفاوت در ابعاد بخشش و همچنین نگرش‌های مختلف نسبت به نقش های جنسیتی در فرهنگ ایرانی، که جنبه های مختلفی از ایعاد بخشش را در زنان و مردان برجسته می‌کند، کیفیت روابط بین فردی را پیش بینی می‌کنند یا خیر؟ و اگر چنین است، این جنبه ها چیست؟ هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه انواع بخشش (بخشش خود، بخشش دیگران و بخشش موقعیت‌‌ها) با مشکلات بین شخصی و مقایسه نقش تعاملی انواع بخشش بر کیفیت روابط در زنان و مردان اجرا شد روش: از میان دانشجویان دانشگاه تهران تعداد 286 نفر (دختر: 154 و پسر: 132) به پرسشنامه‌های بخشش هارتلند (HFS,2005) و پرسشنامه مشکلات بین شخصی ((IIP-30,2012 پاسخ دادند. یافته ها: نتایج همبستگی و تحلیل رگرسیون داده‌ها نشان داد که بین انواع بخشش و مشکلات بین‌شخصی رابطه منفی معناداری وجود دارد (01/0(P و این رابطه منفی از طریق بخشش موقعیت‌ها در زنان (0/62-B=)و بخشش خود در مردان (0/56-B=) اتفاق می‌افتد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان دهنده تفاوت جنسیتی در پیش‌بینی کیفیت روابط بین شخصی بر اساس انواع بخشش بود، به عبارتی دیگر مشکلات بین‌فردی در مردان اشاره به عدم بخشش خود یا سخت‌گیری مردان به نقاط ضعف و نقص های شخصی است در حالیکه مشکلات بین فردی در زنان می‌تواند نشانه ای از عدم بخشش موقعیت‌ها یا عدم پذیرش فشارهای اجتماعی و فرهنگی باشد.

لینک کمکی