فایل رایگان مقاله بررسي مقدماتي ويژگي هاي روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه بسط يافته آشفتگي استنتاج (ICQ-EV) در جمعيت غيرباليني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي مقدماتي ويژگي هاي روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه بسط يافته آشفتگي استنتاج (ICQ-EV) در جمعيت غيرباليني :


تعداد صفحات : 9

زمینه: آشفتگی استنتاج به عنوان شکست در تشخیص ماهیت غیرواقعی وسواس ها به علت وجود نوعی استدلال ذهنی تعریف شده و به نظر می رسد ارتباط ویژه ای با اختلال وسواس- ناخودداری داشته باشد. مسأل پژوهش حاضر، تعیین ویژگی های روانسنجی نسخ فارسی پرسشنام بسط یافته آشفتگی استنتاج (ICQ-EV) (2010) است. هدف: هدف از این پژوهش بررسی مقدماتی درستی و قابلیت اعتماد نسخه فارسی ICQ-EV در نمونه غیربالینی بود. روش: در این پژوهش از طرح تحقیقی همبستگی استفاده شد و برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نمون مورد مطالعه شامل 207 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند. پرسشنامه های پادوآ- نسخ دانشگاه ایالتی واشنگتن (PI-WSUR) (1996) و نشانگان مرضی مزاج و اضطرب (MASQ-D30) (2010) برای بررسی درستی همگرا و پرسشنامه های باورهای وسواسی (OBQ-44) و همجوشی فکر- عمل (TAF) برای بررسی درستی واگرا استفاده شدند. قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد بازآزمایی به فاصله دو هفته (0/01>p) محاسبه گردید که نتایج آن حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب پرسشنامه بود.. یافته ها: رابط معنادار ICQ-EV با نشانه های وسواس- ناخودداری (0/01>p) از درستی همگرای این پرسشنامه حمایت کرد. نتیجه گیری: همچنین، معناداری این رابطه پس از کنترل متغیرهای شناختی (0/01>p) حاکی از درستی واگرای این پرسشنامه بود.

لینک کمکی