فایل رایگان مقاله مقايسه رواندرستي و توانمندي‌هاي خلق‌و‌خو در دانشجويان بر اساس رشته تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه رواندرستي و توانمندي‌هاي خلق‌و‌خو در دانشجويان بر اساس رشته تحصيلي :


تعداد صفحات : 22

روانشناسی مثبت، عبارت است از مطالعه علمی عملکرد بهینه انسان. تمرکز روانشناسی مثبت بر این است که زندگی انسان چگونه شکوفا می‌شود و به پتانسیل‌هایش می‌رسد. رواندرستی و توانمندی‌های خلق‌و‌خو از مفاهیم اصلی رویکرد علمی روانشناسی مثبت‌گرا هستند. مسأله اصلی پژوهش حاضر بررسی رواندرستی و توانمندی‌های خلق‌و‌خو در دانشجویان بود. هدف این پژوهش مقایسه رواندرستی و توانمندی‌های خلق‌وخو در دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی آنان بود. بدین‌منظور، تعداد 351 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از دانشکده‌های مختلف و رشته‌های مختلف تحصیلی با روش خوشه‌ای طبقه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ( :RSPWB-SFریف، 1989) و پرسشنامه ارزش‌های فعال در عمل (VIA-IS: پترسون و سلیگمن، 2001) استفاده شد. روش تحقیق مطالعه حاضر علی- مقایسه‌ای است و برای تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.پس از برقراری مفروضه‌های آزمون، نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه‌های رواندرستی و توانمندی‌های خلق‌و‌خو در دانشجویان براساس رشته تحصیلی آنان به‌طور معناداری متفاوت است (0/001 (P=. با توجه به نتایج به‌دست آمده به‌نظر می‌رسد ماهیت رشته تحصیلی در رواندرستی و توانمندی‌های خلق‌و‌خو دانشجویان نقش داشته باشد، و همان‌گونه که صفات مثبت شخصیتی در انتخاب رشته تحصیلی نقش دارند، تحت‌ تأثیر رشته تحصیلی نیز قرار می‌گیرند.

لینک کمکی