فایل رایگان مقاله مقايسه رابطه والدگري و خودکارآمدپنداري در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه رابطه والدگري و خودکارآمدپنداري در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم :


تعداد صفحات : 16

سرطان پستان شایعترین نوع سرطان در بین زنان سراسر جهان است. مطالعات پیشین هر کدام از متغیر‌های رابطه والد- فرزندی و خودکارآمدپنداری را اغلب به تنهایی بررسی کرده‌اند. مسأله اصلی پژوهش حاضر به بررسی جامع تفاوت بازخوردهای رابطه والد- فرزندی و خودکارآمدپنداری در بین زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم مربوط می‌شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه بازخورد رابطه والد- فرزندی و خودکارآمد پنداری در بین زنان سالم و مبتلا به سرطان پستان بود. در یک پژوهش توصیفی و علی- مقایسه‌ای، نمونه (26 زن مبتلا به سرطان پستان و 26 زن سالم) به‌صورت در دسترس از جامعه آماری شامل تمام بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان شهدای تجریش انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس جملات ناتمام ساکس (ساکس و لوی، 1950) جمع‌آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کمی و کیفی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در هر دو بازخورد میان دو گروه تفاوت معنادار (0/001=P) وجود دارد. یافته‌ها اهمیت توجه بیشتر به این متغیر‌ها را در فرایند درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان برجسته می‌سازد.

لینک کمکی