فایل رایگان مقاله بررسي تأثير آموزش راهبردهاي پردازش هيجان مدار بر سازگاري تحصيلي دانش‌آموزان ناسازگار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تأثير آموزش راهبردهاي پردازش هيجان مدار بر سازگاري تحصيلي دانش‌آموزان ناسازگار :


تعداد صفحات : 17

اخراً آمـوزش هـا و مداخلـه هـای هجـان بـرای بهبـود سـازگاری تحصـل دانـش آمـوزان بـه خصوص دانشآموزان ناسازگار طراح شده است. بر این اساس پژوهش حاضر بـا هـدف بررسی تاثر آموزش راهبردهای پردازش هجانمدار بر سازگاری تحصل دانـش آمـوزان ناسـازگار دوره متوسطه شهر کرمان انجـام شـد. طـرح پـژوهش از نـوع شـبه آزمایشـ بـا طـرح شـبه پـش آزمـون ، پس آزمون یا گروه آزمـایش گـروه گـواه اسـت. جامعـه آمـاری ایـن پـژوهش دانـش آمـوزان پسـر ناسازگار در مدارس دوره متوسطه دوره دوم ناح 2 شهر کرمان هستند که بـه مرکـز مشـاوره اداره آموزش و پرورش ارجاع داده شده بودند. نمون مورد بررس عبـارت بـود از 30 دانـشآموز دوره متوسطه (هر گروه 15 نفر) که با اجرای آزمون سازگاری (AISS) ناسازگار تشخیص داده شدند یا گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند. به گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای راهبردهای پردازش هیجان مدار آموزش داده شد و گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نکردند. دادههـا بـا اسـتفاده از مـانگن، انحـراف اسـتاندارد و تحلـل کواریـانس تجزیـه تحلــل شــد. نتــایج نشــان داد آمــوزش راهبردهــای پــردازش هجــانمــدار بــر ســازگاری تحصــل دانش آموزان ناسازگار دوره متوسطه در سطح P

لینک کمکی