فایل رایگان مقاله نقش ميانجيگر خودشناسي در رابط? بين سبک‌هاي دفاعي و علايم جسماني‌سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقش ميانجيگر خودشناسي در رابط? بين سبک‌هاي دفاعي و علايم جسماني‌سازي :


تعداد صفحات : 17

بررس مؤلفه های مؤثر بر سمت جسمان و روان، روز به روز اهمت بشتری در تحققات روانشناس پدا م کنند. خودشناس و سبک های دفاع از جمله متغرهای روانشناخت مؤثر در این حطه هستند. هدف تحقق حاضر بررس نقش مانجگر خودشناس در رابط سبک های دفاع با عیم جسمان سازی م باشد. نمون این پژوهش شامل 253 دانشجو (149 زن و 104 مرد) بوده است و ابزارهای مورد استفاده پرسشنام سبک های دفاع (اندروز و همکاران1993)، پرسشنام خودشناس انسجام (قربان و همکاران، 2008) و چک لست عیم جسمان سازی( ریف و هلر، 1998) بودند. داده ها با روش همبستگ پرسون و تحلل رگرسون چندمتغره، مورد تجزیه و تحلل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند بن سبک های دفاع رشد نایافته و روان آزرده با عیم جسمان سازی همبستگ مثبت و بن سبک دفاع رشدیافته و خودشناس انسجام با جسمان سازی همبستگ منف معنادار وجود دارد (0/01

لینک کمکی