فایل رایگان مقاله رابط? بين نهايي‌خواهي رقابتي و نستوهي در رزمي‌کاران نخبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله رابط? بين نهايي‌خواهي رقابتي و نستوهي در رزمي‌کاران نخبه :


تعداد صفحات : 20

نستوهی از مهم‌ترین ویژگی‌های روانشناختی مؤثر بر موفقیت ورزشکاران است. یکی از مسائل بسیار مهم درک عوامل مؤثر برآن است، به‌نظر می‌رسد از راهکارهای توسع این ویژگی توجه به معیارهای تعیین شده است. از این‌رو مسئل پژوهش حاضر بررسی رابط بین نهایی‌خواهی رقابتی و نستوهی در رزمی‌کاران نخبه بود، طرح این پژوهش همبستگی و جامع آماری آن کلی رزمی‌کاران ایرانی حاضر در اردوهای تیم ملی بود، نمونه پژوهش 132 ورزشکار بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند و مقیاس‌های نهایی‌خواهی استوبر و


همکاران (2007) و نستوهی شیرد و همکاران (2009) را تکمیل نمودند. داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آنوا تحلیل شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که نهایی‌خواهی با نستوهی رابط معناداری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد ابعاد نهایی‌خواهی مثبت و منفی به‌ترتیب به‌صورت مثبت و منفی در مجموع 34 درصد از تغییرات نستوهی را پیش‌بینی می‌کند. نتایج آنوا نشان داد که مردان نسبت به زنان به‌طور معناداری از نهایی‌خواهی مثبت‌تری و نستوهی بالاتری برخوردارند (0/01≥P). در کل، ابعاد نهایی‌خواهی می‌توانند هدف مفیدی به ‌منظور پی‌ریزی برنامه‌های آموزشی نستوهی رزمی‌کاران و هم‌چنین برای استعدادیابی در آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین نهایی‌خواهی مثبت و منفی با نستوهی به‌ترتیب ارتباط مثبت و منفی معناداری (0/01p) وجود دارد. این بدان‌معناست که ورزشکارانی که دارای ویژگی نهایی‌خواهی منفی می‌باشند، نستوهی کمتری دارند.

لینک کمکی