فایل رایگان مقاله اثربخشي رويکرد زوج‌درماني هيجان‌مدار بر بهبود رضايت جنسي و تنيدگي زناشويي بيماران قلبي باي‌پس عروق کرونر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثربخشي رويکرد زوج‌درماني هيجان‌مدار بر بهبود رضايت جنسي و تنيدگي زناشويي بيماران قلبي باي‌پس عروق کرونر :


تعداد صفحات : 22

در بین بیماران قلبی مسائل روانشناختی در ارتباطات زناشویی و روابط جنسی به‌وفور به‌چشم می‌خورد که منجربه کاهش رضایت جنسی می‌شود. یکی از راه‌های بهبودی استفاده از درمان‌های روانشناختی است؛ در بین درمان‌های روانشناختی، خانواده درمانی هیجان‌مدار یکی از مداخله‌هایی است که برروی روابط زوجین و هیجانات تمرکز می‌کند. هدف از پژوهش حاضر اثربخشی رویکرد زوج درمانی هیجان‌مدار بر بهبود تنیدگی زناشویی و رضایت جنسی بیماران قلبی بای پس عروق کرونر بود. پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با حجم نمونه 300 نفر به‌صورت هدفمند از بین بیماران CABG شده که برای شرکت در برنامه بازتوانی به بیمارستان قلب تهران مراجعه کرده بودند، انتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش جایگزین شدند. گروه آزمایش در هشت جلسه گروهی مورد آموزش قرار گرفتند. داده‌ها با پرسشنامه رضایت جنسی هادسون و تنیدگی زناشویی استکهلم تهران در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون جمع‌آوری و با نرم‌افزار SPSS-24 و آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی، آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری در سطح (0/05P) رانشان داد. این بدان معناست که مداخله خانواده درمانگری متمرکز بر هیجان درگروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل منجر به افزایش رضایت جنسی وکاهش تنیدگی گردید.

لینک کمکی