فایل رایگان مقاله خصوصيات روانسنجي مقياس تحول مثبت نوجواني در دانش‌آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله خصوصيات روانسنجي مقياس تحول مثبت نوجواني در دانش‌آموزان :


تعداد صفحات : 18

از آنجا که روانشناسان تحولی تلاش دارند تا نوجوانی به‌عنوان دوره فشار و طوفان شناخته نشود، روی‌آورد جدیدی به نام تحول مثبت نوجوانی را پایه‌گذاری نموده‌اند. از طرفی از منظر روانسنجی، ابزارهای اندازه‌گیری جهت سنجش ویژگی‌های مثبت نوجوانی ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس تحول مثبت نوجوانی گلدوف و همکاران (2014) در دانش‌آموزان مقطع متوسطه بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. بدین‌منظور تعداد 400 نفر (200 پسر و 200 دختر) از دانش‌آموزان مدارس متوسطه شهر قم به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و ابزارهای تحول مثبت نوجوانی گلدوف و همکاران (2014) و قلدری ایلی‌نویز (2001) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس از پنج عامل اشباع شده است. علاوه بر آن نتایج همبستگی پیرسون نشان داد، تحول مثبت نوجوانی با انضباط (0/32=r) و پیشرفت تحصیلی (0/31=r) رابطه مثبت و با قلدری (0/46-=r) رابطه منفی و معنی‌دار 0/01≥p دارد. همچنین قابلیت اعتماد پرسشنامه تحول مثبت نوجوانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/81 و هر کدام از خرده‌‌‌‌مقیاس‌‌ها شامل شایستگی 0/50، اعتماد 0/86، خلق‌و‌‌خو 0/52، مراقبت 0/63 و ارتباط 0/79 بدست آمد. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که می‌توان از نسخه فارسی پرسشنامه تحول مثبت نوجوانی به‌عنوان ابزاری معتبر در پژوهش‌های روانشناختی استفاده کرد.

لینک کمکی