فایل رایگان مقاله نقش باورهاي فراشناخت در پيش‌بيني عود سوء مصرف مواد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقش باورهاي فراشناخت در پيش‌بيني عود سوء مصرف مواد :


تعداد صفحات : 26

با توجه به شیوع بالای سوء مصرف مواد و اینکه میزان عود در سوء مصرف‌کنند گان یکی از دغدغه‌های بزرگ جامعه است. آیا می‌توان عود سوء مصرف مواد را بر اساس عوامل روانشناختی پیش‌بینی کرد؟ هدف از انجام این پژوهش پیش‌بینی عود سوء‌مصرف مواد بر اساس باورهای فرا شناختی می‌باشد. روش این پژوهش از نوع همبستگی است.
جامعه آماری این پژوهش، کلیه مراجعین مراکز درمان سرپایی اعتیاد استان قم (حدود 100 مرکز که هر کدام بین 50 تا 400 بیمار تحت پوشش دارند) می‌باشد، حجم نمونه این پژوهش، از طریق نمونه‌گیری در دسترس 300 بیمار انتخاب شد، که شامل150 بیماری که دچار عود سوء‌مصرف مواد (75 بیمار تحت درمان با متادون MMT و 75 بیمار تحت درمان با بوپرنورفینBMT) و 150 بیماری که عود سوء مصرف مواد را نداشته‌اند، می‌باشد و همچنین دو گروه عود کرده و عود نکرده همتا شده‌اند و پرسشنامه‌های باورهای فراشناختی را تکمیل نمودند.
داده‌های این پژوهش از طریق تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش لجستیک با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته پژوهش نشان داد که، باورهای فراشناختی 24درصد از احتمال عود سوءمصرف مواد را پیش‌بینی می‌کنند (سطح معناداری 0/046). بنابراین با توجه به مختل بودن باورهای ناکارآمد فراشناختی در بیماران مبتلا به سوءمصرف مواد، به‌نظر می‌رسد درمان‌های مبتنی بر باورهای فراشناختی از عود بیماران در طول دوره درمان پیشگیری می‌کند.

لینک کمکی