فایل رایگان مقاله تحول شخصيت در بزرگسالي: پيش بيني پديدآورندگي در مقابل راکدماندگي بر اساس رگه هاي بزرگ شخصيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تحول شخصيت در بزرگسالي: پيش بيني پديدآورندگي در مقابل راکدماندگي بر اساس رگه هاي بزرگ شخصيتي :


تعداد صفحات : 25

مطابق با تحولات نوین دانیل مک آدامز (2004) در دیدگاه سنتی و پایه اریکسون، تکلیف تحولی دور میانسالی برقراری تعادل بین پدیدآورندگی و راکدماندگی است. در این پژوهش رابط بین پنج رگ بزرگ شخصیتی و تحول شخصیت در دور میانسالی (پدیدآورندگی- راکدماندگی) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تلاش شده است تا سهم این رگه های بزرگ شخصیتی در پیش بینی پدیدآورندگی و راکدماندگی نیز مورد مطالعه قرار گیرد. نمون پژوهش شامل 300 نفر (150 مرد و 150 زن) از کارکنان سازمان های آموزش و پرورش و مدارس استان همدان بود که با روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات از مقیاس پدیدآورندگی لویولا (LGS) (1992)، مقیاس راکدماندگی برادلی (BBS) (1997) و پرسشنام پنج عاملی شخصیتی نئو (NEO) (1992) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج تحلیل های همبستگی نشان داد که بین رگ شخصیتی «روان آزردگی گرایی» و «پدیدآورندگی» رابط منفی وجود داشت (0/01P)؛ و بین رگه‌های شخصیتی «برونگردی»، «وجدانی بودن»، «دلپذیری»، «تجربه پذیری»، و «پدیدآورندگی» رابط مثبت وجود داشت (0/01P). از سویی دیگر؛ بین رگ شخصیتی «روان آزردگی گرایی» و «راکدماندگی» رابط مثبت وجود داشت (0/01P)؛ و بین رگه‌های شخصیتی «برونگردی»، «وجدانی بودن»، «دلپذیری»، «تجربه پذیری»، و «راکدماندگی» رابط منفی وجود داشت (0/05P). نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که رگه های بزرگ شخصیتی می توانند «پدیدآورندگی» و «راکدماندگی» را به‌صورت معناداری پیش‌بینی کنند (0/05P). بر اساس نتایج این پژوهش، بین رگه‌های بزرگ شخصیتی و «تحول شخصیت در دور میانسالی» رابط معناداری وجد دارد. بدین معنا که؛ نمرات بالا در «روان آزردگی گرایی» می تواند به «راکدماندگی» در دور میانسالی منجر شود. و از سویی دیگر، کسب نمرات بالا در «برونگردی»، «وجدانی بودن»، «دلپذیری»، «تجربه پذیری» می تواند به «پدیدآورندگی» در دور میانسالی منجر شود.

لینک کمکی