فایل رایگان مقاله نقش تعديل‌کننده ناگويي طبعي در رابطه بين روان بنه هاي هيجاني و باورهاي نارسايي عملکرد جنسي در زنان و مردان مبتلا به ديابت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقش تعديل‌کننده ناگويي طبعي در رابطه بين روان بنه هاي هيجاني و باورهاي نارسايي عملکرد جنسي در زنان و مردان مبتلا به ديابت :


تعداد صفحات : 17

ازآنجایی‌که رابطه جنسی خود یک هیجان است آن را باید در بستر هیجان‌ها مطالعه نمود. بنابراین مسأله شناخت نحوه رابطه و تأثیر دو متغیر مهم حوزه روانشناسی یعنی ناگویی طبعی و روان بنه های هیجانی بر نارسایی عملکرد جنسی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌کننده ناگویی طبعی در رابطه بین روان بنه های هیجانی و باورهای نارسایی عملکرد جنسی در زنان و مردان مبتلا به دیابت می باشد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه ای 152 نفری (74 مرد و 78 زن) از افراد مبتلا به دیابت به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به دو روش حضوری و اینترنتی در طول 3 ماه مقیاس‌های روان بنه های هیجانی (LESS، 2002)، مقیاس فارسی ناگویی طبعی تورونتو (FTAS-20، 1994) و پرسشنامه باورهای نارسایی عملکرد جنسی (SDBQ، 2003) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون تعدیلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین روان بنه های هیجانی و باورهای نارسایی عملکرد جنسی و بین ناگویی طبعی و باورهای نارسایی عملکرد جنسی در سطح (0/01p=) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از این امر بود که ناگویی طبعی رابطه بین روان‌بنه های هیجانی و باورهای نارسایی عملکرد جنسی در سطح (0/05p=) تعدیل می کند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه روان بنه های هیجانی با باورهای نارسایی عملکرد جنسی تنها یک رابطه خطی ساده نیست بلکه این رابطه می تواند تحت تأثیر ناگویی طبعی قرار گیرد.

لینک کمکی