فایل رایگان مقاله بررسي رفتار‌هاي آشکار (پرخاشگري و قانون‌شکني) با رفتار‌هاي ناآشکار (نشانه‌هاي افسردگي) در دانش‌آموزان داراي اختلال يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي رفتار‌هاي آشکار (پرخاشگري و قانون‌شکني) با رفتار‌هاي ناآشکار (نشانه‌هاي افسردگي) در دانش‌آموزان داراي اختلال يادگيري :


تعداد صفحات : 18

اختلال‌های رفتاری آشکار برونی‌سازی شده و رفتارهای ناآشکار درونی‌سازی شده در دوران کودکی، خطر نتایج ضعیف در ابعاد تحصیلی و اجتماعی در زندگی آتی کودکان را افزایش می دهند، به همین جهت شناسایی این مشکلات رفتاری امری است بسیار مهم، از این‌رو مطالعه حاضر با هدف بررسی این سؤال انجام شده است که آیا رفتار‌های آشکار (رفتار‌های پرخاشگرایانه و قانون‌شکنانه) و رفتارهای ناآشکار (نشانه‌های افسردگی) در میان دانش‌آموزان با اختلال یادگیری اختصاصی همراه با نقص در خواندن در مقایسه با دانش‌آموزان عادی مقطع ابتدایی متفاوت است. پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای بود، که به روش نمونه گیری دردسترس بر روی یک نمونه 140 نفری از دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خواندن و دانش‌آموزان عادی انجام گرفت. جهت گردآوری اطلاعات از فهرست رفتاری کودکان (1991) استفاده شد. جهت تحلیل نتایج از آزمون تی نمونه‌های مستقل استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از وجود تفاوت معناداری (05/0P) در رفتار‌های پرخاشگرایانه و قانون‌شکنانه دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خواندن نسبت به دانش‌آموزان عادی بود، بدین‌معنا که دانش‌آموزان با اختلال یادگیری در مقایسه با کودکان عادی، رفتار‌های پرخاشگرایانه و قانون‌شکنانه بیشتری را نشان می‌دهند. از دیگرسو بین دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خواندن به‌لحاظ متغیر مربوط به افسردگی تفاوت معناداری (0/05P) وجود داشت، به‌صورتی که دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خواندن از افسردگی بالاتری نسبت به دانش‌آموزان عادی برخوردار بودند. بنابراین به‌نظر می‌رسد دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خواندن در مقایسه با دانش‌آموزان عادی مشکلات رفتاری بیشتری را تجربه کرده و به همان میزان مشکلات هیجانی بالاتری را نیز گزارش می‌کنند.

لینک کمکی