فایل رایگان مقاله نقش ميانجي‎گراي انگيزش تحصيلي در رابطه بين خودارزنده‎سازي و کيفيت زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقش ميانجي‎گراي انگيزش تحصيلي در رابطه بين خودارزنده‎سازي و کيفيت زندگي :


تعداد صفحات : 26

کیفیت زندگی حدی از کامیابی است که توسط افراد یا گروهی از مردم احساس می‎شود. از مؤلفه‌های اساسی پیش‌بین کیفیت زندگی، شخصیت است و کیفیت زندگی نیز با انگیزش تحصیلی در موقعیت‎های حرفه‎ای و آموزشگاهی رابطه متقابل دارد. هدف این پژوهش تعیین نقش میانجی‎گرای انگیزش تحصیلی در رابطه بین خودارزنده‎سازی و کیفیت زندگی بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. 520 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی (278 دختر، 242 پسر) به‌صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت‎کنندگان خواسته شد مقیاس هسته ارزشیابی خود (جاج، ارز، بونو، تورسن، 2003)، فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان جهانی بهداشت، 1996) و مقیاس انگیزش تحصیلی (والرند، بلیس، بریره و پلتییر، 1989) را تکمیل کنند. نتایج نشان داد خودارزنده‎سازی با انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و کیفیت زندگی همبستگی مثبت‎ معنادار (0/001>P) و با بی‎انگیزشی همبستگی منفی‎ معنادار (0/001>P) دارد. کیفیت زندگی نیز با انگیزش بیرونی و بی‎انگیزشی همبستگی منفی معنادار (0/001>P) داشت. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که انگیزش تحصیلی بین خودارزنده‎سازی و کیفیت زندگی نقش میانجی‎گر ایفا می‎کند. بر اساس یافته‏های پژوهش حاضر می‏توان نتیجه گرفت خودارزنده‎سازی نقش تعیین‎کننده‎ای بر کیفیت زندگی و سلامت روانی دارد.

لینک کمکی