فایل رایگان مقاله بررسي نقش ميانجي‌گر سبک‌هاي دفاعي در رابطه بين سطح تحول من و رضايت زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي نقش ميانجي‌گر سبک‌هاي دفاعي در رابطه بين سطح تحول من و رضايت زناشويي :


تعداد صفحات : 18

در دهه‌های اخیر تأثیر ویژگی‌های شخصیتی در روابط زناشویی توجه زیادی را به خود جلب کرده است چراکه شخصیت مهمترین و زیربنایی‌ترین مسأله در نارضایتی زناشویی است. باتوجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی‌گر سبک‌های دفاعی در رابطه بین سطح تحول من با رضایت زناشویی می‌پردازد. این تحقیق در مقوله طرح‌های همبستگی از نوع پیش‌بینی قرار می‌گیرد. بدین‌منظور از بین جامعه آماری، 200 نفر از دبیران ساوجبلاغ با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های سبک‌های دفاعیDSQ ، آزمون تکمیل جملات SCT و پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH جمع‌آوری و مدل مفروض با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان دادند که سطح تحول به‌طور غیرمستقیم با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی بر رضایت زناشویی (ضریب تأثیر= 21/0) تأثیر معنادار داشت. لذا می‌توان بر نقش برجسته شخصیت و مولفه‌های آن از جمله سطح تحول من و سبک‌های دفاعی در تعیین رضایت زناشویی تأکید کرد و در جهت تدوین برنامه‌های پیشگیری، آموزشی و درمانی با تأکید بر عوامل شخصیتی تلاش کرد.

لینک کمکی