فایل رایگان مقاله بررسي اختلالات حافظه در مصرف‌کنندگان متاآمفتامين در دور? فروکش کامل اوليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي اختلالات حافظه در مصرف‌کنندگان متاآمفتامين در دور? فروکش کامل اوليه :


تعداد صفحات : 16

سو‌ء مصرف مواد در رأس تهدیدهای اجتماعی قرار دارد. در دهه‌های آینده این پدیده تظاهر انفجارآمیزی خواهد داشت، بنابراین بررسی ابعاد مختلف این پدیده از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه توجه متخصصین حوز سوءمصرف مواد به بررسی اثرات وابستگی به متا‌آمفتامین افزایش یافته ‌است. یکی از بارزترین این عوارض، اختلالات شناختی ناشی از مصرف متا‌آمفتامین است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقایص ابعاد مختلف حافظه در افرادی که در دور فروکش کامل اولیه از وابستگی به متاآمفتامین بودند، انجام شد. پژوهش حاضر از نوع شبه‌آزمایشی بود. 40 آزمودنی از بین معتادان بستری شده دربیمارستان روانپزشکی ابن سینا در شهر مشهد از طریق نمونه‌گیری در دسترس گزینش شدند، به همراه 39 نفر از خویشاوندان غیر معتاد آنها که از نظر اطلاعات دموگرافیگ همگن شده بودند، آزمون حافظ وکسلر را انجام دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کای دو پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و Tدو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که میانگین نمر استاندارد هم ابعاد مورد سنجش حافظه به جز مهار ذهنی در گروه مهار بیشتر از گروه آزمایش بود. (0/001>p) نتایج نشان‌دهند اثر طولانی‌مدت مصرف متاآمفتامین بر ابعاد حافظه حتی در طول دور ترک بود.

لینک کمکی