فایل رایگان مقاله کوتاه‌پرسشنامه سازش‌يافتگي واينبرگر: ويژگي‌هاي مبتني بر روانسنجي و تحليل عاملي تأييدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله کوتاه‌پرسشنامه سازش‌يافتگي واينبرگر: ويژگي‌هاي مبتني بر روانسنجي و تحليل عاملي تأييدي :


تعداد صفحات : 17

بازداری افراطی هیجانات با بسیاری از مشکلات روانشناختی و سلامتی در ارتباط است. واینبرگر ابزاری برای سنجش سازش‌یافتگی اجتماعی- هیجانی ساخته‌است. پژوهش حاضر با هدف بررسی درستی نسخه فارسی کوتاه‌پرسشنامه سازش‌یافتگی واینبرگر (WAI) در جمعیت دانشجویی انجام شده‌است. 230 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به مقیاس‌های مفهوم باتمام وجود، باورها در مورد هیجانات، کوتاه‌پرسشنامه سازش‌یافتگی واینبرگر و زیرمقیاس افسردگی و اضطراب مقیاس افسردگی اضطراب برانگیختگی-21 پاسخ دادند. برای محاسبه درستی سازه مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. همچنین بررسی درستی همگرا و واگرای WAI به کمک ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. تحلیل عاملی تأییدی، برازش ساختار سه عاملی WAIرا با 3 عامل 'پراکندگی، محدودیت و سرکوبگری' مورد تأیید قرار داد(RMSEA=.077; CFI=.85; IFI=.85) . همچنین همبستگی‌های مثبت میان زیرمقیاس 'پراکندگی' با زیرمقیاس افسردگی، اضطراب و مقیاس باورها درمورد هیجانات و زیرمقیاس 'سرکوبگری و محدودیت' با سنجه باتمام وجود و همبستگی منفی زیرمقیاس 'پراکندگی' با سنجه باتمام وجود و زیرمقیاس 'سرکوبگری و محدودیت' با زیرمقیاس افسردگی و اضطراب نشان‌دهنده درستی همگرا و واگرای مطلوب این مقیاس است. یافته‌ها باتوجه به ماهیت متفاوت زیرمقیاس‌های WAI و خودفریبی در افراد سرکوبگر تبیین شده‌است.

لینک کمکی