فایل رایگان مقاله تأثير يک دوره فعاليت منظم ورزشي بر ويژگي‌هاي عصبي - روانشناختي کودکان با اختلال هماهنگي تحولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثير يک دوره فعاليت منظم ورزشي بر ويژگي‌هاي عصبي - روانشناختي کودکان با اختلال هماهنگي تحولي :


تعداد صفحات : 20

اختلال هماهنگی تحولی برای توصیف کودکانی به‌کار می‌رود که بدون وجود بیماری عصبی مشکلاتی در هماهنگی دارند. هماهنگی حرکتی ضعیف سبب مشکلات روانشناختی در این کودکان شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیرات یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر برخی ویژگی‌های عصب روانشناختی در کودکان پسر 10 تا 12 ساله دچار اختلال هماهنگی تحولی شهر شیراز بود. روش این پژوهش نیمه‌تجربی و از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه است. 36 کودک 10 تا 12 ساله دچار اختلال هماهنگی تحولی با استفاده از پرسشنامه اختلال هماهنگی تحولی و آزمون هوش ریون، به‌صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. همچنین به‌منظور ارزیابی متغیرهای وابسته از پرسشنامه عصب روانشناختی کانرز استفاده شد. گروه آزمایش برنامه حرکتی مداخله‌ای را به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته، هر جلسه 60 دقیقه) دریافت کردند. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره در سطح معناداری 05/0 با کمک نرم‌افزار SPSS 22 انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در تمامی متغیرهای کارکردهای اجرایی(0/001≥P، 492/238F=) و حسی- حرکتی (0/001≥P ، 282/482F=) مشاهده شد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که برنامه تمرینی منتخب حاضر می‌تواند بر بهبود ویژگی‌های عصب روانشناختی کودکان دچار اختلال هماهنگی تحولی مؤثر باشد.

لینک کمکی