فایل رایگان مقاله پيش بيني شاخص هاي مزاج عاطفي فرزندان بر اساس شاخص هاي مزاج عاطفي والدين: يک مطالعه بين نسلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله پيش بيني شاخص هاي مزاج عاطفي فرزندان بر اساس شاخص هاي مزاج عاطفي والدين: يک مطالعه بين نسلي :


تعداد صفحات : 25

انتقال بین نسلی به انتقال رفتار، ویژگی ها و یا گرایش های یک نسل به نسل بعدی گفته می‌شود. در این فرایند، والدین یک نسل گرایش دارند تا برخی ویژگی های روانشناختی خود را در مورد فرزندانشان تکرار کنند. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی شاخص های مزاج عاطفی فرزندان بر اساس شاخص های مزاج عاطفی والدین بود. بدین‌منظور 207 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهر تهران (146 دختر، 56 پسر، 5 نامشخص) و والدین آن ها (207 پدر، 207 مادر) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به‌عنوان گروه نمونه پژوهش انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در پژوهش مقیاس هیجان‌پذیری مثبت و منفی (PNES) را تکمیل کردند. روش این پژوهش توصیفی و از نمونه طرح‌های همبستگی است. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌ها و شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی و مدل تحلیل آمیخته مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج همبستگی نشان داد که بین شاخص های مزاج عاطفی والدین و فرزندان رابطه معنادار وجود دارد (0/001 p ). نتایج مدل تحلیل آمیخته نیز نشان داد که شاخص های مزاج عاطفی والدین توان پیش بینی شاخص های مزاج عاطفی فرزندان را دارد و هیجان‌پذیری مثبت و منفی به‌صورت بین‌نسلی از والدین به فرزندان منتقل می شود (0/001p). بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که ویژگی‌های مزاج عاطفی قابلیت انتقال از نسلی به نسل دیگر را دارند. شناخت مکانیسم‌های انتقال بین‌نسلی نه‌تنها ویژگی‌های مزاج عاطفی نسل بعدی را پیش‌بینی می‌کند، بلکه می‌تواند در چهارچوب برنامه‌های آموزشی- ‌مداخله‌ای از انتقال ویژگی‌های آسیب‌زا پیشگیری کند و ویژگی‌های مفید و سالم را تقویت نماید.

لینک کمکی