فایل رایگان مقاله رابطه خودمهارگري، اعتياد به فناوري‌ها و پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان عادي وکم‌توجه/فزون‌کنش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله رابطه خودمهارگري، اعتياد به فناوري‌ها و پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان عادي وکم‌توجه/فزون‌کنش :


تعداد صفحات : 25

خودمهارگری مهارتی مشابه با خودتنظیمی است که به‌نظر می‌رسد برای کسب موفقیت در دنیای مملو از فناوری های امروزی ضروری باشد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی بر اساس خودمهارگری، اعتیاد به فناوری ها، جنسیت و ابتلا به کم‌توجهی/ فزون‌کنشی بود. به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای تعداد 360 نفر از دانش آموزان دبیرستانی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خودمهارگری (SCQ)، پرسشنامه اعتیاد به فناوری ها ((TAQ و چک لیست تشخیصی اختلال کم‌توجهی/ فزون‌کنشی (ADDCL) بود. جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون یومن ویتنی استفاده شد. یافته ها نشان‌دهنده وجود رابط معنادار بین خودمهارگری، اعتیاد به فناوری ها و پیشرفت تحصیلی و همچنین تفاوت الگوی این رابطه در دخترها و پسرها بود. مشاهده شد که ابتلا به کم‌توجهی/ فزون‌کنشی پیش بینی کننده خوبی برای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی است. همچنین رابطه منفی و معناداری بین خودمهارگری با کم‌توجهی/ فزون‌کنشی و اعتیاد به فناوری ها مشاهده شد.

لینک کمکی