فایل رایگان مقاله بررسي رابطه ادراک والدگري، نخستين الگوهاي سازش‌نايافته و هوش معنوي در دانش‌آموزان دختر داراي والدين عادي و طلاق گرفته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي رابطه ادراک والدگري، نخستين الگوهاي سازش‌نايافته و هوش معنوي در دانش‌آموزان دختر داراي والدين عادي و طلاق گرفته :


تعداد صفحات : 20

بسیاری از مشکلات رفتاری کودکان منعکس‌کننده شرایط پیچیده بین‌فردی اعضای خانواده، به‌ویژه والدین است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ادراک از نحوه والدگری، نخستین الگوهای سازش‌نایافته و هوش معنوی در بین دانش‌آموزان دختر با والدین عادی و طلاق، صورت گرفته است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. بدین‌منظور از میان 4754 دانش‌آموز دختر دبیرستانی گرگان در سال تحصیلی 94-1393 نمونه‌ای به حجم 146 نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه‌های ادراک از نحوه والدگری (EMBU-s)، نخستین الگوهای سازش‌نایافته یانگ و هوش معنوی کینگ استفاده شد و داده‌ها با استفاده از رگرسیون لجستیک و تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین نخستین الگوهای سازش‌نایافته و ادراک از نحوه والدگری دانش‌آموزان با والدین عادی و طلاق ارتباط مثبت برقرار است. از بین مؤلفه‌های الگوهای سازش نایافته اولیه، پنج مؤلفه (رهاشدگی، نقص و شرم، شکست، بازداری هیجانی و معیارهای سرسختانه) قادر به پیش‌بینی مطلقه یا عادی بودن والدین دانش‌آموزان هستند. سه مؤلفه (معناداری شخصی، خودآگاهی و تفکر نقادانه)در هوش معنوی نیز مطلقه یا عادی بودن والدین را پیش‌بینی می‌کنند. بر طبق یافته دیگر از این پژوهش هر سه مؤلفه ادراک از نحوه والدگری، قادر به پیش‌بینی مطلقه یا عادی بودن والدین دانش‌آموزان هستند.

لینک کمکی