فایل رایگان مقاله بررسي اثربخشي «روش مرور خويشتن» بر افکار خودکشي و رنجش در نوجوانان دختر بزهکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي اثربخشي «روش مرور خويشتن» بر افکار خودکشي و رنجش در نوجوانان دختر بزهکار :


تعداد صفحات : 18

با توجه به اینکه افکار خودکشی و رنجش از رایج‌ترین حالات نوجوانان بزهکار می‌باشند و نیز نقش فرایندهای شناختی در سبب‌شناسی و بروز این حالات، این پژوهش به بررسی تأثیر روش مرور خویشتن به‌عنوان یک تکنیک شناختی بر افکار خودکشی و رنجش، در نوجوانان دختر بزهکار می‌پردازد. این پژوهش یک مداخله درمانی است که پیرو طرحی پیش‌آزمایشی با استفاده از پیش‌آزمون و پس‌آزمون می‌باشد. از میان دختران بزهکار ساکن کانون اصلاح و تربیت استان تهران، 25 نفر با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه افکار خودکشی بک و پرسشنامه رنجش نیلسون به‌عنوان ابزار ارزشیابی استفاده گردید. با استفاده از پرسشنامه‌ها، افراد قبل و بعد از جلسه‌های درمانی ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج کاهش معنی‌دار نمرات افکار خودکشی، و عدم کاهش نمرات رنجش را در مقایسه با پس‌آزمون نشان داد. طبق نتایج این پژوهش، روش مرور خویشتن یک تکنیک مؤثر و معنادار در کاهش فراوانی افکار خودکشی دختران بزهکار بوده است؛ ولی این روش در کاهش رنجش اثربخش نبوده است.

لینک کمکی