فایل رایگان مقاله رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده، نهايي‌خواهي و حمايت اجتماعي با خودکارآمدي تحصيلي دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده، نهايي‌خواهي و حمايت اجتماعي با خودکارآمدي تحصيلي دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه :


تعداد صفحات : 33

پژوهش حاضر به بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده، نهایی‌خواهی و حمایت اجتماعی با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بدره در سال تحصیلی 93/92 پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. تعداد 162 نفر
از دانش‌آموزان دختر از بین دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان بدره در سال تحصیلی 93-92 از شش دبیرستان با روش تصادفی چندمرحله‌ای، به‌عنوان نمونه انتخاب و در این پژوهش شرکت نمودند. شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (RFCP)، پرسش‌نامه نهایی‌خواهی در مدرسه، مقیاس چندبُعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) و پرسش‌نامه خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ را تکمیل نمودند. در این پژوهش، از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان و گام‌به‌گام استفاده گردید. نتایج ناشی از تجزیه و تحلیل همبستگی به روش پیرسون نشان داد که بین تمام متغیرهای پیش بین به غیر از خرده‌مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده سایر افراد مهم در زندگی با متغیر ملاک (خودکارآمدی تحصیلی) رابطه معناداری وجود دارد. هم‌چنین نتایج ناشی از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای نهایی‌خواهی مثبت، نهایی‌خواهی منفی و الگوی ارتباطی خانواده (بُعد گفت‌وشنود) به‌ترتیب بیشترین توان برای پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی را دارند.

لینک کمکی