فایل رایگان مقاله مقايس? نقش ابعاد عاطفي شخصيت و ويژگيهاي جمعيت‌شناختي در پيشبيني خشونت خانوادگي در مراجعين تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايس? نقش ابعاد عاطفي شخصيت و ويژگيهاي جمعيت‌شناختي در پيشبيني خشونت خانوادگي در مراجعين تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد عادي :


تعداد صفحات : 24

هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایس نقش ابعاد عاطفی شخصیت و ویژگیهای جمعیت شناختی در پیشبینی خشونت خانوادگی در مراجعین تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد عادی بود. دویست و ده نفر (شامل 105 مراجع تحت درمان نگهدارنده با متادون و 105 فرد عادی) در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد که پرسشنام خشونت خانوادگی و پرسشنام خلق و خو و مزاج (TCI-56) را تکمیل نمایند. یافته‌ها نشان دادند که ابعاد عاطفی شخصیت و ویژگیهای جمعیت شناختی، خشونت خانوادگی را در افراد عادی و تحت درمان نگهدارنده با متادون پیشبینی نمی‌کند. همچنین میزان خشونت خانوادگی بین گروههای سنی مختلف افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون، تفاوت معنادار نشان نمیدهد. در مقایس ابعاد عاطفی شخصیت بین افراد با تجرب خشونت خانوادگی و افراد بدون تجرب خشونت خانوادگی، این نتیجه به‌دست آمد که دو گروه با هم تفاوت معنادار ندارند. بین افراد عادی و افراد تحت درمان متادون در مؤلفه های ع شخصیت نیز تفاوت معنادار وجود نداشت. یافته های پژوهش حاضر میتواند در حوز خشونت خانوادگی و ابعاد شخصیت مفید باشد.

لینک کمکی