فایل رایگان مقاله رابطه سبک‌هاي هويت با حضور و جستجوي معناي زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله رابطه سبک‌هاي هويت با حضور و جستجوي معناي زندگي :


تعداد صفحات : 17

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های هویت با حضور و جستجوی معنای زندگی بود. این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. از میان دانشجویان دانشگاه به‌شیوه نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای خوشه‌ای چند مرحله‌ای 261 نفر (136 زن، 125 مرد) انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از ترجمه فارسی پرسشنامه‌های سبک هویت (ISI-4)، فیلیپس و پیتمن (2007)، و پرسشنامه حضور و جستجوی معنای زندگی (MLQ) استگر، فرایزر، کالر و اویشی (2006) استفاده شد. داده‌ها به کمک روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام تحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادند: الف- سبک اطلاعاتی با حضور و جستجوی معنا رابطه مثبت معنادار داشت. ب- سبک سردرگم با حضور و جستجوی معنا رابطه منفی معناداری داشت. نتایج نشان دادند که سبک‌های هویت اطلاعاتی 21 درصد و سبک سردرگم/اجتنابی 2 درصد واریانس حضور معنای زندگی را پیش‌بینی‌کنندگان کردند.

لینک کمکی