فایل رایگان مقاله اثربخشي روش‌هاي مديريت رفتار در تنيدگي و سلامت رواني مادران کودکان داراي اختلال کمبود توجه/فزون‌کنشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثربخشي روش‌هاي مديريت رفتار در تنيدگي و سلامت رواني مادران کودکان داراي اختلال کمبود توجه/فزون‌کنشي :


تعداد صفحات : 24

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ فزون‌کنشی در کاهش تنیدگی و مشکلات سلامت روانی این مادران انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. بدین‌منظور مادران 24 نفر از کودکانی که با اختلال کمبود توجه/ فزون‌کنشی تشخیص داده شده بودند به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگماری شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های، سلامت روانی، شاخص تنیدگی والدین و مقیاس درجه‌بندی کانرز والدین برای اختلال کمبود توجه/ فزون‌کنشی بود. آموزش رفتاری والدین در قالب نه جلسه نود دقیقه‌ای در گروه آزمایشی اجرا شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر تأثیر کاربندی آزمایشی بر کاهش مشکلات سلامت روانی مادران و تنیدگی (0/05

لینک کمکی