فایل رایگان مقاله تأثير آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات بر نستوهي دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثير آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات بر نستوهي دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران :


تعداد صفحات : 13

هدف از این پژوهش تعیین تأثیر آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نستوهی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران در سال 1392 بود حجم نمونه طبق فرمول کوکران 60 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه نستوهی کوباسا دارای 50 سؤال چهار گزینه‌ای استفاده شد آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه مبانی، مفاهیم و اصطلاحات، دانش و مهارت طی 15 جلسه، 2 ساعت انجام پذیرفت این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری است جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون T همبسته) استفاده شده نتایج پژوهش نشان داد که میزان نستوهی دانش‌آموزانی که آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات را دریافت کرده‌اند به‌طور معنی‌دار بالاتر از میزان نستوهی دانش‌آموزان است که این آموزش را دریافت نکرده‌اند.
آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نستوهی دانش‌آموزان مؤثر و در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است.

لینک کمکی