فایل رایگان مقاله آموزش شيوه تعامل مبتني بر حل مسأله و اثر آن بر سبک هاي تربيتي والدين و حل مشکل در خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله آموزش شيوه تعامل مبتني بر حل مسأله و اثر آن بر سبک هاي تربيتي والدين و حل مشکل در خانواده :


تعداد صفحات : 21

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی کارگاه مداخله حل مسأله بر سبک‌های تربیتی والدین و حل مشکل خانوادگی است. روش: گروه نمونه شامل 51 نفر از مادران نوجوانانی است که در مدارس غیرانتفاعی شهر تهران مشغول به تحصیل بوده‌اند. این کارگاه ها هفته ای یک‌بار در 9 جلسه 2 ساعته از سوی مربیان مجرب برگزار شدند. پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بدون گروه کنترل گواه است. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر، پرسش‌نامه سبک‌های تربیتی والدین و حل مشکل خانواده می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاکی از اثربخشی این برنامه بوده است، به‌طوری که در مقیاس سبک‌های تربیتی، هر چهار خرده‌مقیاس حل مسأله، پیشنهاد بدون توضیح، همراه با توضیح و تنبیه تفاوت معناداری در سطح 0/001 pدارند. این یافته بدین‌معنا است که آموزش حل مسأله توانسته میانگین نمره‌های حل مسأله را افزایش داده و در مقابل میانگین نمرات خرده‌مقیاس‌های پیشنهاد بدون توضیح، همراه با توضیح و تنبیه را کاهش دهد. نتایج حاصل از داده های پرسشنامه حل مشکل خانواده نیز نشان داد هر دو خرده‌مقیاس رابطه و فرایند حل مشکل تفاوت معناداری دارند. مداخله حاضر به‌نظر می‌رسد که می‌تواند به‌عنوان برنامه‌ای مؤثر برای آموزش مهارت‌های حل مسأله به والدین به‌کار رود.

لینک کمکی