فایل رایگان مقاله گزارشي موردي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان در مورد مشکلات درس روش تحقيق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله گزارشي موردي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان در مورد مشکلات درس روش تحقيق :


تعداد صفحات : 21

تحقیق مهارتی است که برای هر دانشجویی مهم است. این مقاله با هدف شناسایی و طبقه‌بندی مشکلات درس روش تحقیق از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، پردیس کوثر یاسوج انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان سال دوم پردیس کوثراست که این واحد درسی را با موفقیت گذرانده اند. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 40 نفر انتخاب شد. روش پژوهش از نوع دلفی بوده که نوعی ارزیابی کیفی است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق‌ساخته بود و برای تحلیل داده‌ها از فراوانی و درصد فراوانی استفاده شد. یافته‌ها نشان دادکه مشکلات درس روش تحقیق را می‌توان به سه بخش؛ آموزشی، نگرشی و ساختاری تقسیم کرد. با توجه به نتایج به‌دست آمده و نیاز فوری دانشجو- معلمان جهت کسب مهارت‌های علمی و عملی تحقیق بهتر است مسؤولان دانشگاه فرهنگیان درباره نحوه تدریس این درس، تعداد دانشجویان آن برای هر استاد و همچنین ساعت اختصاص داده شده به آن درس تجدید نظر کنند.

لینک کمکی