فایل رایگان مقاله مقايسه پرخاشگري بين ورزشکاران به‌صورت برخورد گروهي و غير برخورد گروهي و غير ورزشکاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه پرخاشگري بين ورزشکاران به‌صورت برخورد گروهي و غير برخورد گروهي و غير ورزشکاران :


تعداد صفحات : 20

پرخاشگری از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که در بسیاری از جوامع امروزی، بخصوص در بین جوامع جوان زمینه ساز مشکلات زیادی است،که باعث شده محققین همواره درصدد یافتن راه‌حل‌هایی جهت رفع این معضل فردی و اجتماعی باشند. یکی از این راه‌حل‌های عمده و بحث انگیز پرداختن به ورزش و فعالیت های ورزشی در جهت تعدیل پرخاشگری است. لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه پرخاشگری بین ورزشکاران رشته های ورزشی گروهی برخوردی، گروهی غیر برخوردی و غیر ورزشکاران است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای است و برای انجام آن از بین پسران ورزشکار و غیر ورزشکار شهر یزد 120 نفر به‌عنوان آزمودنی به‌صورت تصادفی انتخاب شدند.
در این تحقیق از پرسشنامه‌های دموگرافیک و پرخاشگری باس و پری (1992) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و همچنین از آزمون های آمار استنباطی نظیر آزمون نیکویی برازش(k-s) و آزمون آنوای یکطرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که غیر ورزشکاران به‌طور معناداری از ورزشکاران رشته‌های ورزشی گروهی (برخوردی و غیر برخوردی) پرخاشگر ترند و همچنین تفاوت معناداری در پرخاشگری بین ورزشکاران رشته های ورزشی گروهی برخوردی و غیر برخوردی وجود ندارد.

لینک کمکی